Regeling: Tijdelijk opschorten speelrecht

Algemeen

In toenemende mate krijgen we met clubleden te maken, die om fysieke redenen tijdelijk niet kunnen golfen. Het theelidmaatschap is hiervoor niet passend; dit is bedoeld voor mensen die stoppen met actief golfen, maar nog wel betrokken willen zijn bij SGC (voor de sociale contacten; bridge; gezelligheid, etc). Wanneer voor een theelidmaatschap gekozen wordt, is het de eerste twee jaar niet mogelijk om het weer om te zetten naar een gewoon lidmaatschap, met speelrecht.

Voor situaties waarin senior clubleden gedurende lange tijd niet in staat zijn om te spelen, kunnen zij een beroep doen op de regeling die het speelrecht tijdelijk opschort dan wel stopzet.

Voorwaarden

  • Deze regeling is alleen bedoeld voor volbetalende seniorleden, die door fysieke omstandigheden niet in staat zijn om te spelen als gevolg van een langdurige blessure of behandeling na ziekte, herstel van een operatie, o.i.d.
  • Tijdelijke stopzetting moet met toelichting en redenen omkleed zijn en moet voor een periode van tenminste 9 maanden te verwachten zijn.
  • Het verzoek wordt schriftelijk bij het bestuur van de SGC ingediend, dat het verzoek beoordeelt.
  • Men kan een verzoek tot opschorting van het speelrecht elk moment indienen; na goedkeuring door het bestuur wordt het lid geïnformeerd en gaat de opschorting in per eerstvolgende maand.
  • Bij opschorting van het speelrecht blijft men lid van de vereniging, echter men mag geen gebruik maken van de baan. In het kader van de revalidatie richting het weer volledig spelen mag wél gebruik worden gemaakt van de oefenfaciliteiten, mits dit wordt gemeld aan het secretariaat. Deze revalidatie-oefenfase mag plaatsvinden voor een redelijke termijn en is er op gericht het speelrecht daarna weer in te stellen.
  • Als gewoon lid van de SGC behoudt men het recht tot het bijwonen van de ALV, met het daarbij behorende spreek– en stemrecht.
  • De lidmaatschapsbijdrage/contributie van de vereniging alsmede NGF-bijdrage, buffetvoorschot, moeten normaal worden voldaan; men is geen speelrecht verschuldigd vanaf het moment dat de tijdelijke opschorting is ingetreden.
  • Indien het lid de (jaar)nota met speelrecht ontvangen en voldaan heeft, wordt – over de periode van de tijdelijke opschorting van tenminste 9 maanden – dit bedrag in het nieuwe verenigingsjaar gerestitueerd dan wel verrekend op het moment waarop het lid weer in staat is om te spelen.
  • Op ieder moment kan het lid verzoeken de tijdelijke opschorting op te heffen en weer om te zetten naar volledig lidmaatschap (met speelrecht). Vanaf dat moment is men de bijdrage voor speelrecht verschuldigd.
  • Het lid dat tijdelijke opschorting van het speelrecht heeft verkregen is verplicht om het bestuur tijdig te informeren over het volledige herstel en het moment dat men weer kan gaan golfen.

NGF contributieverzekering

Bent u korter dan 9 maanden uit de running, dan kunt u overwegen om via de NGF een contributieverzekering af te sluiten. Meer informatie vindt u hier.